ENGLISH VERSION

GLOBALNE INWESTYCJE W WIERZYTELNOŚCI 
CREDIT ROYAL® – SKUP WIERZYTELNOŚCI, WINDYKACJA, OBSŁUGA PRAWNA. 
Credit Royal® to spółka inwestycyjna istniejąca od 2012 roku, działająca na rynku zarządzania wierzytelnościami oraz w obszarze usług finansowych i prawnych. Skupiamy się na inwestowaniu w wyselekcjonowane, unikalne portfele wierzytelności masowych oraz w firmy i produkty z branży finansowej (pożyczki krótkoterminowe tzw. chwilówki). Posiadamy bardzo duże doświadczenie w zakresie obrotu wierzytelnościami, unikalne know how w zakresie wycen portfeli oraz wyspecjalizowany Zespół, sprawujący pieczę nad procesami windykacji zakupionych portfeli wierzytelności masowych. Inwestujemy w sprawdzone firmy sektora pożyczkowego oraz w wysokiej jakości portfele wierzytelności, których zakup jest gwarantem wypracowania ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji.

Credit Royal® - myślimy globalnie, inwestujemy bezpiecznie.
Zatrudniamy najwyżej klasy Doradców oraz specjalistów w zakresie matematyki stosowanej, statystyki, matematyki biznesowej oraz doświadczonych ekspertów z dziedziny windykacji, finansów i prawa. Nasza wiedza, doświadczenie oraz znajomość rynku finansowego i rynku zarządzania wierzytelnościami sprawiają, iż osiągamy doskonałe wyniki. Credit Royal® skupuje na rachunek własny unikalne, wybrane portfele wierzytelności oferowane przez Banki, firmy pożyczkowe, firmy telekomunikacyjne, dostawców usług masowych, utilities, firmy sektora energetycznego oraz firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe. Inwestujemy wyłącznie w bezpieczne produkty, które są gwarantem osiągnięcia możliwie szybkiego zwrotu z inwestycji oraz maksymalizacji zysków. Dzięki posiadanemu doświadczeniu zapewniamy najwyższą efektywność i pełne bezpieczeństwo.

Credit Royal® to królewskie inwestycje.
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych European Financial Planning Association
O NAS
CREDIT ROYAL®
Credit Royal® specjalizuje się w inwestowaniu w produkty finansowe oraz w zarządzaniu wierzytelnościami. Inwestujemy w wyselekcjonowane portfele wierzytelności masowych oraz w pożyczki krótkoterminowe. Nasze doświadczenie, Zespół, know how oraz posiadane narzędzia systemowe i modele wycen są gwarantem najwyższego bezpieczeństwa oraz efektywności procesów związanych z likwidacją zakupionych portfeli. Czytaj więcej >
ZARZĄD
Spółkę inwestycyjną Credit Royal® tworzą specjaliści i uznani eksperci, którzy od wielu lat udowadniają, że rynek finansowy, prawny i windykacyjny jest dla nich chlebem powszednim, a podejmowane decyzje są dojrzałe i oparte o solidne przesłanki. Wiedza oraz doświadczenie członków Zarządu Credit Royal® są ogromną wartością spółki. Czytaj więcej >
KADRA MENEDŻERSKA
Credit Royal® zatrudnia najwyższej klasy analityków, wybitnych specjalistów w zakresie finansów, rynków regulowanych, prawa, IT i szeroko rozumianego zarządzania wierzytelnościami. Nasi menedżerowie jako przedstawiciele kadry zarządzającej cechują się poczuciem odpowiedzialności, strategicznego myślenia i przewidywania. Celem nadrzędnym jest dbałość o interesy naszych Inwestorów. Czytaj więcej >
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI
ŁAD KORPORACYJNY
Ład Korporacyjny (Corporate Governance) to z jednej strony zbiór etycznych zachowań w działalności gospodarczej, zwłaszcza w obszarze zarządzania wierzytelnościami oraz zbiór zasad postępowania, opartych na normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z drugiej zaś regulacje oraz normy związane z utrwaleniem dobrych obyczajów korporacyjnych i dostosowaniem systemu nadzoru korporacyjnego (właścicielskiego) do standardów Unii Europejskiej.

Zasady Ładu Korporacyjnego w Grupie Credit Royal® to:
 • Bezpieczeństwo
 • Zaufanie w relacjach
 • Przejrzystość działania
 • Otwartość i konsekwentne budowanie wartości Spółki
 • Przestrzeganie Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych
STRATEGIA INWESTYCYJNA
Podstawowe założenia strategii spółki Credit Royal® Sp. z o.o.:
 • Zwiększanie skali działalności poprzez aktywne inwestowanie w portfele wierzytelności masowych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych
 • Inwestycje na rynku pożyczek krótkoterminowych
 • Optymalizacja źródeł pozyskiwania kapitału
 • Rozwój systemów IT
 • Przygotowanie do masowej obsługi wierzytelności zabezpieczonych
 • Poszerzenie i udoskonalanie oferowanych produktów, rozwój nowych kanałów komunikacji z Klientem
 • Przygotowania do inwestycji i rozwoju operacji na rynkach zagranicznych
POLITYKA INWESTYCYJNA
Credit Royal® Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz standardy wyznaczone przez organizacje związane z rynkiem finansowym. Ponadto, w związku z zamiarem rozpoczęcia działalności jako wewnętrznie zarządzający ASI, Credit Royal® Sp. z o.o. zdecydowała się przyjąć Zasady Polityki Inwestycyjnej dla instytucji nadzorowanych z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki tej instytucji. Polityka Inwestycyjna Credit Royal® sprowadza się do inwestowania środków pieniężnych w wyselekcjonowane, wybrane portfele wierzytelności masowych oraz w produkty z sektora usług finansowych (pożyczki krótkoterminowe). Szacujemy, iż roczna stopa zwrotu (IRR) zakupionych przez nas portfeli winna wynieść nie mniej niż 20,75%, natomiast średnia stopa zwrotu z pożyczek krótkoterminowych wynosi 19,11%. Politykę Inwestycyjną opieramy o znajomość rynku, wiedzę, doświadczenie, unikalne know how w zakresie wycen portfeli wierzytelności oraz innowacyjne metody zarządzania ryzykiem.
MODEL DZIAŁANIA
Credit Royal® prowadzi działalność gospodarczą w trzech zasadniczych obszarach, którymi są:
 • Skup wierzytelności masowych oraz inwestycje w pożyczki krótkoterminowe
 • Zarządzanie wierzytelnościami oparte o Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych
 • Obsługa prawna przedsiębiorstw, w tym spółek publicznych
Sformułowanie Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych służy określeniu metod windykacji, których priorytetem jest działanie etyczne, zgodne z poszanowaniem zasad moralnych i obowiązującego prawa. Firma Windykacyjna, zgodnie z tymi zasadami, jest zobowiązana chronić interes Klienta (w tym Wierzyciela Pierwotnego), dbać o jego dobre imię, działać zgodnie z prawem, a także respektować prawa konsumenckie Dłużnika.
DANE ZARZĄDZAJĄCEGO
Credit Royal® Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-103) przy ul. Królewskiej 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000428199, kapitał zakładowy 504 000,00 zł, opłacony w całości, NIP 5272681212, REGON 146228081.

tel.: 22 487 52 75

biuro@creditroyal.pl.
PRODUKTY DEDYKOWANE
Sztuką jest osiągnięcie zamierzonych stóp zwrotu przy jak najmniejszej ekspozycji na ryzyko związane z daną inwestycją. Credit Royal® inwestuje w portfele wierzytelności w oparciu o ultranowoczesne narzędzia i modele wycen, kierując się doświadczeniem i konserwatywnym podejściem do ryzyka. Te cechy są naszą największą siłą.
20,75%*
* - IRR (Internal Rate of Return), minimalna, zakładana roczna wewnętrzna stopa zwrotu na zakupionych przez spółkę Credit Royal® Sp. z o.o. portfelach wierzytelności masowych.
PRODUKTY DEDYKOWANE
Sztuką jest osiągnięcie zamierzonych stóp zwrotu przy jak najmniejszej ekspozycji na ryzyko związane z daną inwestycją. Credit Royal® inwestuje w portfele wierzytelności w oparciu o ultranowoczesne narzędzia oraz modele wycen, kierując się doświadczeniem i konserwatywnym podejściem do ryzyka. Te cechy są naszą największą siłą.
20,75%*
* - IRR (Internal Rate of Return), minimalna, zakładana roczna wewnętrzna stopa zwrotu na zakupionych przez spółkę Credit Royal® Sp. z o.o. portfelach wierzytelności masowych.
WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI
WINDYKACJA MASOWA
Credit Royal® oferuje dla podmiotów generujących wierzytelności masowe unikalne rozwiązania w obszarze windykacji. Nasza oferta skierowana jest do telekomów, telewizji kablowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, dostawców energii i gazu oraz innych przedsiębiorstw z sektora usług masowych, instytucji finansowych, firm ubezpieczeniowych, kas oszczędnościowo-kredytowych, firm leasingowych i pożyczkowych oraz banków. Opcja windykacji masowej jest przeznaczona do obsługi dużej ilości małych i średnich zadłużeń.

Credit Royal® minimalizuje koszty związane z odzyskiwaniem należności, z jednoczesną gwarancją najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz wysoką skutecznością procesów windykacyjnych, realizowanych z poszanowaniem prawa i zasad etyki.
WINDYKACJA SĄDOWA I EGZEKUCJA KOMORNICZA
Proces windykacji, który obejmuje postępowanie sądowe oraz egzekucyjne (windykacja twarda) prowadzony jest przy aktywnym udziale Kancelarii Prawnej Mścichowska.pl. Posiadamy bardzo duże doświadczenie oraz rozbudowaną strukturę, dzięki czemu oferujemy profesjonalną, szybką i rzetelną obsługę prawną w połączeniu z najwyższej klasy usługami windykacyjnymi. Połączenie obu usług w jeden proces jest gwarantem najwyższej skuteczności, jakości i sprawności działania. Nasz Zespół składający się z doświadczonych radców prawnych i adwokatów przeprowadzi w Państwa imieniu postępowanie sądowe oraz proces egzekucyjny.

Czynności egzekucyjne prowadzimy poprzez wyselekcjonowane kancelarie komornicze na stałe z nami współpracujące. Wpływa to pozytywnie na zachowanie pełnej kontroli w zarządzaniu wierzytelnościami, co w efekcie maksymalizuje skuteczność całego procesu. Zapewniamy pełne, bieżące raportowanie wykonanych czynności egzekucyjnych.
BROKER WINDYKACYJNY®
Broker Windykacyjny® to unikalna na polskim rynku usługa, łącząca najwyższej jakości windykację z ultranowoczesnym zarządzaniem wierzytelnościami. W ramach usługi, spółka Credit Royal® pełni rolę zarządzającego procesem windykacji, prowadzonej na wybranym przez Klienta etapie lub na wszystkich etapach procesu, takich jak: pre-windykacja, monitoring płatności, windykacja, windykacja sądowa i egzekucyjna, windykacja terenowa. Dzięki posiadanemu doświadczeniu i know how idealnie sprawdzamy się w roli podmiotu, który w imieniu Klienta nadzoruje procesy windykacyjne, optymalizuje koszty i jest gwarantem najwyższej skuteczności na zleconych sprawach.

Broker Windykacyjny® w ramach outsourcingu zarządzania wierzytelnościami umożliwia wybór najwyższej jakości serwiserów, wyspecjalizowanych w unikalnych obszarach szerokorozumianego procesu windykacji wierzytelności. W imieniu Klienta nad całością czuwa Credit Royal®.

STREFA INWESTORA

Uzyskaj informacje dotyczące inwestycji w wyselekcjonowane portfele wierzytelności oraz w pożyczki krótkoterminowe. Gwarantujemy pełne, najwyższe bezpieczeństwo oraz wysoki zwrot z inwestycji. Czytaj więcej >

DLA DŁUŻNIKA

Masz dług w Credit Royal®? Zadzwoń lub napisz do nas i uzyskaj pomoc w spłacie zadłużenia. Czytaj więcej >
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O GRUPIE
CREDIT ROYAL® Czytaj więcej >
AKTUALNOŚCI